Our core team

India team

Arun Sheth

Suhas Mehta

Aniruddha Sheth

Prashant Mahagaonkar

oman team

Suhas Mehta

Biju Chandran

Madhusudan